Aanmelding

De aanmelding van het kind gebeurt op initiatief van de ouders of van de betrokken hulpverleners (CLB, multi-functioneel centrum, kinderpsychiatrische dienst, centrum voor observatie en behandeling, dienst voor vroeg- en thuisbegeleiding, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, centrum voor ontwikkelingsstoornissen, huisarts, kinderarts, kinderpsycholoog, kinderpsychiater, …). Het aanspreekpunt voor aanmelding is onze maatschappelijk werker. Omwille van lange wachtlijsten raden we aan om zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen (089/76 34 00) met de maatschappelijk assistente om het kind aan te melden. Telefonisch aanmelden kan op de volgende dagen en tijdstippen: maandag van 09u00 tot 16u00, woensdag van 08u30 tot 12u00.

Na de aanmelding worden de ouders gevraagd om het verslag van diagnosestelling op te sturen en worden bijkomende gegevens/verslagen van het kind door de maatschappelijk werker opgevraagd en verzameld. Vervolgens worden de recent aangemelde kinderen besproken op het opnameteam (frequentie +/- maandelijks, aanwezig: arts, psycholoog/orthopedagoog, hoofdopvoeder en maatschappelijk werker). Hier wordt besproken of het kind, conform de bepalingen van de conventie, in aanmerking komt voor de opstart van een traject en opname in de Appelboom.

De voornaamste opnamecriteria m.b.t. het kind en gezin zijn:

  • diagnose van (ernstige vorm van) autisme
  • jonge leeftijd (min. 2 jaar bij start voortraject en zeker niet ouder dan 4 jaar bij aanmelding),
  • cognitief niveau: minimale ontwikkelingsindex van 55 (d.w.z. een minimale ontwikkelingsleeftijd van 12-15 maanden)
  • Bij niet testbaar: check voldoende leerbaarheid en gerichtheid. In geval van twijfel gaat de orthopedagoge het kind observeren en wordt het kind tijdens het volgende opnameteam opnieuw besproken.
  • Opvolging huidig aanbod: een kind dat goed functioneert binnen het huidige aanbod, wordt geadviseerd te blijven waar het is en van de wachtlijst geschrapt.
  • Engagement ouders: we verwachten dat ouders open staan voor regelmatige contactmomenten in de vorm van huisbezoeken, oudergesprekken en deurcontacten. Daarnaast verwachten we dat het kind op regelmatige basis aanwezig is in de Appelboom en dat ouders het vervoer voorzien.

Indien het kind in aanmerking komt, worden de ouders ongeveer 6 maanden voor een eventuele start van de behandeling uitgenodigd voor kennismaking en rondleiding in het centrum door de maatschappelijk werker. Daarnaast volgt ook een intakegesprek met de ouders en een observatie van het kind (door arts, orthopedagoog/psycholoog). Tijdens dit gesprek wordt de werkwijze van het centrum voorgesteld en een eerste screening van het kind en het gezin uitgevoerd. Op die manier kan er op een verantwoorde wijze beslist worden of het kind kan starten met het voortraject of niet. In dit gesprek wordt reeds aan de ouders gesteld welk engagement we van hen verwachten (huisbezoeken, oudergesprekken, inwerk, zelf instaan voor het vervoer, transfers naar huis, …). Indien de ouders zich bereid voelen om het engagement aan te gaan en de kinderarts en orthopedagoge de inschatting maken dat het kind baat heeft bij de opstart van het voortraject, gaat het voortraject van start.